RESOURCES

1. Quản lý Tài Sản | Aeturnus (Larry Mckay, CFA)

2. Ngân hàng | Washington First Bank (Mike Eastman)

3. Phát triển Bất động sản | Equinox Investments, LLC

4. Bộ phận Kế toán – Tài chính của BCLC Global (McKay – Li – Tham)

5. Luật Kinh doanh | Johnston & Farmer, Inc

6. Giáo dục và Đào tạo kỹ năng nghề nghiệp | AASuccess, Inc.

7. Bộ phận Bất động sản | Trung Lâm

8. Chiến lược Định cư | Trow & Rahal P.C.